ฉนวนกันความร้อน PE

ฉนวนกันความร้อน (PE) สำหรับหลังคา Metal Sheet

เป็นฉนวนโพลีเอทธีลีนปิดผิวด้วยอลูมิเนียมฟิลม์ หรืออลูมิเนียมฟอยล์ 1 ด้าน มีความหนาต้ังแต่ 3, 4, 5 และ 10 มม. มีค่าสัมประสิทธ์ิการต้านทานความร้อน (K-Value) ค่า 0.029 W/m.k. ค่าการสะท้อนรังสีความร้อน (Reflectivity) 86% มีค่าการคลายความร้อนต่ำ สามารถป้องกันการส่งผ่านความร้อนได้ 10-25 องศาเซลเซียส

วัสดุปิดผิว

ฉนวนกันความร้อน (PE) รุ่นสำหรับหลังคาเมทัลชีทมี 2 รุ่น ดังนี้

  1. รุ่นมาตรฐาน จะปิดผิวด้วย Metalized Film
  2. รุ่นอลูมิเนียมฟอยล์ จะปิดผิวด้วย Aluminium Foil

การใช้งาน

ฉนวนกันความร้อน (PE) รุ่นสำหรับหลังคาเมทัลชีท ออกแบบมาเพื่อการติดตั้งสำหรับหลังคาเมทัลชีทโดยเฉพาะ เพื่อให้สะดวกสำหรับการใช้งานและการติดตั้ง เหมาะสำหรับการติดต้ังกับอาคารขนาดใหญ่ที่ต้องการมุงด้วยหลังคาเมทัลชีท ช่วยป้องกันความร้อนและเสียงได้เป็นอย่างดี ติดตั้งสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา

การติดตั้ง

ใช้วิธีพ่นกาวติดฉนวนเข้ากับหลังคาเหล็ก (เมทัลชีท) โดยหันด้านสะท้อนความร้อนลงด้านล่าง ซึ่งการติดต้ังด้วยวิธีนี้จะช่วยป้องกันการแผ่รังสีความร้อนลงสู่ชั้นอากาศด้านล่าง และช่วยเพิ่มแสงสว่างให้กับตัวอาคาร หรือโรงงาน วิธีน้ีจะสามารถติดต้ังได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เรียบร้อย สวยงาม

Visitors: 139,860